Smoked Glass Vase

Smoked Glass Vase

Smoked glass vase.