Large Silver Cup

Large Silver Cup

Large silver cup vase.